استعداد یابی کودک و نوجوان

estedad_yabi

فرزندان ما میوه ی زندگی ما هستند!! ایمان داریم که اگر استعدادشان را بشناسیم و بتوانیم ملزومات پیشرفتشان را برایشان فراهم کنیم قطعا به نتیجه خواهد رسید و فرزندمان به بهترین شکل ممکن در زندگی پیشرفت خواهد کرد.اینجانب به بهترین شکل ممکن در امر استعدادیابی ایشان آماده ی خدمتگذاری هستم.