شخصیت شناسی

Enneagram2

اگر بخواهم شخصیت شناسی را برایتان توضیح دهم بدین صورت است که من شخصیتان را آنالیز می کنم و مسائلی که در زندگی برایتان دغدغه ی اصلی است را خدمتتان ارائه می کنیم تا با هدف سازی بتوانیم این دغدغه ها را حل کنیم.ترس های درونی تان را به شما می گویم تا اگر در راستای رسیدن به هدف برایتان مشکل ایجاد کرده از بینشان ببریم.نحوه ی ارتباط بر قرار کردنتان با دیگران را به شما می گویم و این که چطور تاثیر گذاری آن را بیشتر کنیم.این که شخصیتتان به چه سمتی گرایش دارد و در آینده گرایش پیدا خواهد کرد را خدمتتان عرض می کنم تا بتوانید از قبل برای آن برنامه ریزی کنید.در نهایت اگر اختلالی وجود دارد که نمی گذارد شما به هدفتان برسید را از بین می برم.

Enneagram