فیلترهایی که در راه رسیدن اطلاعات به مغز قرار دارد

Filterha

همان طور که می دانید هر شخص دنیا را به نوع منحصر به فردی می بیند و به این ترتیب می توان گفت که دنیای هر کسی با دیگری متفاوت است. اگر فرض را بر این بگذاریم که هر کس دنیا را از چشم خود می بیند می توانیم بگوییم که هرکس دنیا را آن طور که دوست دارد می بیند و در واقع همه ی ما سازنده ی دنیایی هستیم که برای خود بوجود آورده ایم و اگر مشکلی در دنیای خود می بینیم که مربوط به عوامل محیطی غیر قابل کنترل ما نیست (مثل زلزله و …)، می توانیم نتیجه بگیریم که این مشکل را خودمان برای خودمان ساخته ایم.مباحثی که می توانند به وجود آورنده ی این مشکلات یا برعکس ایجاد امکاناتی که در این دنیا داریم باشند ، در یک بخش مربوط به فیلترهاست که گاهی بصورت غیر عمد و گاهی بصورت عمدی توسط خود ما در عملکرد ما بکار گرفته می شوند و در واقع فیلتر ها دنیایی را که برای خود ساخته ایم را شکل می دهند.
با توجه به مواردی که ذکر شد ،بنده در جلسه مشاوره تکنیک و ابزار در زمینه ی برداشتن فیلتر ها و دیدن دنیا به شکل نزدیکتر به حقیقت و در نتیجه تصمیم بهتر گرفتن را خدمتتان ارائه می کنم.

فیلترینگ

یکی از مواردی که در نوع زندگی هر انسانی نقش بسیار مهمی را داراست کارت شخصی یک نفر می باشد و همان طور که قبلا هم گفتیم  هرکس دنیا را از چشم خود می بیند و به این ترتیب می توان گفت که دنیای هرکسی با دیگری متفاوت است.اگر فرض را بر این بگذاریم که هرکس دنیا را از چشم خود می بیند می توانیم بگوییم که هرکس دنیا را آن طور که دوست دارد می بیند و در واقع همه ی ما سازنده ی دنیایی هستیم که خود ما برای خود بوجود آورده ایم و اگر مشکلی در دنیای خود می بینیم می توانیم نتیجه بگیریم که این مشکل را خودمان برای خودمان ساخته ایم.مباحثی که می توانند به وجود آورنده ی این مشکلات یا برعکس ایجاد امکاناتی که در این دنیا داریم باشند در یک بخش مربوط به فیلترهاست که گاهی بصورت غیر عمد و گاهی به صورت عمدی توسط خود ما در عملکرد ما بکار گرفته می شود .در واقع فیلترها دنیایی را که ما برای خود ساخته ایم را شکل می دهند و بر سه دسته  می باشند:

۱-فیلترهای فیزیولوژیکی

۲-فیلترهای اجتماعی و فرهنگی

۳-فیلتر های شخصی

۱)فیلتر های فیزولوژیکی:این نوع فیلتر ها وابسته به عملکرد بدنی ما می باشد و محدودیت های آن دست خود ما نیست مانند صداهایی که وجود دارند اما ما نمی شنویم.یا قدرت حس کردن بوهایی که بعضی از حیوانات تشخیص می دهند و ما قادر به تشخیص آن ها نیستیم.

۲)فیلترهای اجتماعی فرهنگی:این فیلترها غالبا بر اساس محیطی است که در آن زندگی می کنیم این محیط از فضای خانوادگی شروع می شود و تا مسائل مذهبی،فرهنگی و یا اجتماعی پیش می رود مانند این که روی حرف بزرگتر ها نباید حرف بزنی و هر چه گفتند بگو چشم و یا جلوی بزرگترها سیگار بکشی یا پاتو دراز نکن یا در رابطه با فیلتر های مذهبی وجود جهنم و بهشت تشخیص گناه از ثواب و … .وفیلتر های اجتماعی مانند حس میهن پرستی یا رودربایستی کردن یا تعارف مختلف که به ترتیب می توانند ارزش ها و سپس باورهای یک فرد را شکل دهند و بر عملکرد او تاثیر بگذارند.

۳)فیلتر های شخصی:این فیلتر ها در مرحله ی اول مربوط به سیستم واکو می باشد که در اولین بخش بصورت غیر ارادی اطلاعات از طریق واکو دریافت می شود و در بخش دوم سعی می کنیم که این اطلاعات را دستکاری کنیم و این بر اساس باورها و ارزش ها و فیلترهای اجتماعی ،فرهنگی و … می باشد.و در این جاست که بر اساس آن ها آن چه را دوست داریم بشنویم می شنویم و آن چه را دوست داریم ببینیم می بینیم.نقش ضمیرناخودآگاه در ایجاد رفتارها بر اساس این فیلترها بسیار مهم است.

فیلتر گذاری:

این بخش توسط خود ما انجام می گیرد و به صورت زیر انجام می شود:

الف)انتخاب

ب)عمومیت دادن

ج)به کارگیری

انتخاب بر اساس یادگیری ها شکل می گیرد یعنی از میان اطلاعات مختلفی که دریافت شده آن هایی را انتخاب می کنیم که بر اساس باورها اهمیت بیشتری دارند.این اهمیت می تواند مثبت یا منفی باشد مثلا در جملات زیر:

شما می توانید پولدار باشید و بهترین زندگی را داشته باشید به شرط آن که پولدار بودن مزاحم آرامش شما نشود و این پول از راه درست بدست آمده باشد چرا که بادآورده را باد می برد.و بطور کلی پول چرک کف دست است.

همان طور که می بینیم در جملات بالا هر فردی بنا بر نوع ارزش ها و باورهایش فیلترهایی را بکار می گیرد و بر اساس آن فیلتر ها نسبت به پول از خود رفتار تولید می کند.برای این که بتوانیم در زندگی موفق جلو برویم باید بتوانیم در هر لحظه در هر موردی سیستم واکو خود را فعال نماییم یعنی در مقابل هر پدبده یا هر نوع اطلاعات تشخیص دهیم چه چیزی می بینیم چه چیزی دقیقا می شنویم و چه چیزی حس می کنیم و … .و سپس منظور مفید و مثبت هر رفتار را شناسایی کنیم که البته رسیدگی به منظور مثبت و مفید را در بخش ارزش ها و باورها تحلیل می کنیم.