مدیریت خشونت

modiriat_khoshounat

خشونت به عنوان نماد هیجان خشم از بی واسطه ترین موارد قابل درک توسط انسان می باشد.انسان باید بتواند خشونت را تحت کنترل خودش در بیاورد یعنی مواقعی که لازم است (امنیت ما زیر سوال برود و سایر نمودهای این موضوع) بتواند آن را تا حدی که نیاز دارد بروز بدهد و زمانی که تشخیص می دهد لازم نیست بتواند این حس را در خود از بین ببرد.بنده در زمینه ی مشاوره جهت مدیریت خشونت در خدمتتان هستم تا به این طریق بتوانم خدمت کنم.

رفع خشونت

۱-از سوژه می خواهیم ۲ وضعیت خشونت نسبت به خود و یا نسبت به دیگری را بیاد بیاورد.

۲-یکی از قوی ترین آن ها را انتخاب می کنیم و آن را برای سوژه پرورش می دهیم و سیستم واکو را شناسایی می کنیم.

۳-لامسه ی ثانویه را شناسایی می کنیم (عصبانیت خودش را چگونه در شما نشان می دهد؟بدنم سردشه)

۴-پیام مثبت هیجان را شناسایی می کنیم.(مثلا باید از خودت دفاع کنی)(مثلا حق و حقوقت داره خورده میشه)

۵-این پیام را در قالب شنیداری مشخص می کنیم و مهمترین کلمه ی آن را برمی گزینیم.(حق و حقوق)

۶-از سوژه می خواهیم یک خاطره ی عصبانیت یا استرس زا را بیاد بیاورد که در آن جا خود را خیلی خوب کنترل کرده است.همزمان با بیادآوری این خاطره انگشت شست سوژه را لمس می کنیم و کلمه ی کلیدی را تکرا می کنیم (حق و حقوق) حدود ۱ دقیقه این کار را تکرار می کنیم.

۷-خنثی سازی را انجام می دهیم.

۸-از سوژه می خواهیم مجددا خاطره را تکرار کند (دومی را) و این بار کلمه ی کلیدی را همزمان که انگشت شست او را گرفتیم بصورت درونی برای خود تکرار کند.

۹-با نوک انگشت اشاره ی سوژه یک محرک زمان کند می سازیم (یکی از وقایعی که خیلی کند گذشته)

۱۰-از سوژه می خواهیم انگشت اشاره و شست را به هم بچسباند به هر چیزی که خواست فکر کند و کلمه ی کلیدی را برای خود تکرار کند.

۱۱-مجددا خاطره ی خشونت را بیاد می آوریم و این با ر خاطره را با محرک مثبت مربوطه مرور می کنیم(تست)

۱۲-چنانچه تست موفقیت آمیز بود با هیپنوتیزم و جایگزینی منظور مفید خشونت را رفع می کنیم و از سوژه می خواهیم هرگاه کوچکترین حسی در رابطه با خشونت داشت این محرک را بگیرد.