Tag Archives: سمینار

ایده ال گرایی یا همان idealism به معنی این است که فرد به دنبال دنیای ایده آلی می گردد که زاییده ی ذهنش است و در مورد همه ی امور موجود در دنیا اینگونه دیدگاهی دارد.مشخص است که این دیدگاه نتیجه ی خوبی را برای شخص به دنبال ندارد زیرا همان طور که می دانیم […]