Tag Archives: مفهوم

عشق

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ما در زندگی عاشق یک مفهوم می شویم.این مفهوم از مجموعه ی مواردی که بیشترین تاثیر را در زندگی ما گذاشته اند تشکیل می شود.وقتی شخصی را میبینیم که شبیه به آن مفهوم است احساس می کنیم که عاشقش شده ایم درصورتی که الزاما این طور نیست!